نمونه سوالات مصاحبه استخدامی دستگاههای اجرایی اردیبهشت 98 سوالات مصاحبه استخدامی دستگاههای اجرایی اردیبهشت 98 دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی آزمون استخدامی مشترک فراگیر 1396 برچسب‌هاجزوات آموزشی آزمون استخدامی كارگزاران گمركی سال 95, منابع آزمون استخدامی كارگزاران گمركی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 95, منابع آزمون كارگزاران گمركی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 95, منابع آزمون كارگزاران گمركی سال 95, منابع سوالات آزمون استخدامی كارگزاران گمركی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 95, منابع معرفی شده سازمان گمرک برا آزمون کارگزاری گمرک, نمونه سوالات آزمون استخدامی كارگزاران گمركی 95, نمونه سوالات آزمون كارگزاران گمركی 95, نمونه سوالات آزمون كارگزاران گمركی سال 1395 http://www.behyari1.ir 2019-06-17T15:16:00+01:00 text/html 2019-05-28T06:21:40+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود 1398 http://www.behyari1.ir/post/3189 <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸"><br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88/46431" title="آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۸">آپدیت خرداد سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان )جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul> text/html 2019-05-27T06:45:34+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (1398 http://www.behyari1.ir/post/3188 <h1><span style="background-color: #008080; color: #ffff00;">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان</span></h1> <p>یکی از والاترین سوالت برنامه نویس سیستم برای استخدامی علوم پزشکی را برایتان انجام میدهیم تا توانایی این را داشته باشید از استخدام بعنوان یرنامه نویس سیستم لذت برده و مشغول کار شوید با ما همراه باشید باسوالات جدید</p> <h2>سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی فعالیتهای مربوط به كارشناس برنامه نویس سیستم</h2> <h2><strong>سوالات استخدامی&nbsp; پایگاه داده ها -&nbsp;&nbsp; 460 سوال + جواب </strong></h2> <h2><strong> سوالات استخدامی&nbsp; تحلیل و طراحی سیستم ها - 380 سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <h2><strong> سوالات استخدامی&nbsp; زبان های برنامه نویسی -300سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <h2><strong> سوالات استخدامی&nbsp; طراحی الگوریتم&nbsp; 510 سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <h2><strong>سوالات استخدامی&nbsp; ساختمان داده ها&nbsp; 333 سوال + جواب&nbsp;</strong></h2> <div> <h1>بهمراه سوالات مواد آزمون عمومی &lt;&lt;بصورت رایگان &gt;&gt; برای تمامی مشاغل عبارتند از :</h1> <h2>( .1. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی&lt;&lt;. فنّاوری اطلاعات ICDL -مهارتهای هفتگانه&gt;&gt;1360&nbsp; عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>2.سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی&lt;&lt; ریاضی و آمار مقدماتی&gt; 1256عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>3. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;زبان و ادبیات فارسی&gt;&gt;1364عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>4. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;معارف اسلامی&gt;&gt;۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>5.سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;زبان انگلیسی عمومی&gt;&gt;۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>6.سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی&gt;&gt;۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب</h2> <h2>7. سوالات استخدامی ششمین آزمون دستگاه های اجرایی &lt;&lt;هوش و توانمندیهای عمومی&gt;&gt;۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب</h2> </div><div><br></div><div><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88/46354" title="سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (قراردادی ۹۸)">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88/46354" title="سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (قراردادی ۹۸)">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%88/46354" title="سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (قراردادی ۹۸)">سوالات استخدامی برنامه نویس سیستم-علوم پزشکی گلستان (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2></div> text/html 2019-05-11T19:23:49+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی -فرهنگیان http://www.behyari1.ir/post/3187 <div><header class="entry-header"> <h1 class="entry-title">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی</h1> </header> <div class="entry-content"> <h1><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;">سوالات آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی</span></h1> <hr> <hr> <hr> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;">۱۰۰ سوال آزمون ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی</span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;">+ ۲۰ صفحه جزوه و کتابچه آزمون ضمن خدمت </span></h2> <form id="edd_purchase_45745" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_45745" method="post"> <span itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"> </span> <div class="edd_purchase_submit_wrapper"> </div></form></div><form id="edd_purchase_45745" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_45745" method="post"><div class="edd_purchase_submit_wrapper"> <span class="edd-cart-ajax-alert" aria-live="assertive"> </span> </div> </form> <hr> <hr> <hr> <hr> <h2><span class="st"><span dir="rtl"><em>سوالات ضمن خدمت حمایت</em> از <em>کالای ایرانی</em> (فرهنگیان).کارمندان اموزش و پرورش</span></span></h2></div><div><br></div><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی(جهت دانلود کلیک کنید</font></a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><br></a><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی(جهت دانلود کلیک کنید</font><br></a><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c/45748" title="سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی"><font size="5" face="Mihan-IransansBold">سوالات ضمن خدمت حمایت از کالای ایرانی(جهت دانلود کلیک کنید</font><br></a></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div> text/html 2019-05-10T06:19:14+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات مصاحبه استخدام دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی **اردیبهشت 98 http://www.behyari1.ir/post/3186 <h2>+,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی&nbsp;(1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست (1398)<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;سازمان هدفمندی یارانه ها&nbsp;(1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;بنیاد شهید و امور ایثارگران (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی شرکت های آب و فاضلاب (1398<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی سازمان تعزیرات حکومتی (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;روزنامه رسمی کشور&nbsp;(1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;وزارت ورزش و جوانان&nbsp;(1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی سازمان امور مالیاتی (1398)<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی وزارت صنایع و معادن (1398)<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان امور اراضی (1398)<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;مرکز اورژانس تهران (1398<br>+, سوالات مصاحبه استخدامی دیوان عدالت اداری (1398<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی سازمان بهزیستی 1398<br>+,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;سازمان شیلات (1398<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;خبرگزاری ایرنا (1398<br>+ ,سوالات مصاحبه استخدامی&nbsp;بانک ملی&nbsp;(1398</h2> <div> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2> </li><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;">بهترین&nbsp; مجموعه&nbsp; <br> </li></ul> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3/45649" title="سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (اردیبهشت ۹۸">سوالات مصاحبه ششمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی جهاد دانشگاهی (جهت دانلود کلیک کنید</a></h2></div> </div> <div><br></div> text/html 2019-04-12T06:23:40+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه با جواب http://www.behyari1.ir/post/3185 <h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a> </h2><h2><a href="http://failha.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d9%86%da%af%d8%b2%d9%86%db%8c-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87/44850" title="نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه">نمونه سوالات استخدامی سنگزنی و کارگاه(کلیک کنید</a></h2> text/html 2019-04-04T04:43:47+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access http://www.behyari1.ir/post/3184 <h1><span style="background-color: #ff0000; color: #ffff00;">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access</span></h1> <h3>&nbsp;</h3> <h3>a4- نمونه سوالات&nbsp; بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب</h3> <h3>[purchase_link id="22638" text="خرید" style="button" color="blue"]</h3><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h1><span style="background-color: #ff0000; color: #ffff00;">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access</span></h1> <h3>&nbsp;</h3> <h3>a4- نمونه سوالات&nbsp; بانک اطلاعاتی Access – تعداد 500 سوال با جواب</h3> <h3>[purchase_link id="22638" text="خرید" style="button" color="blue"]</h3> <div><br></div> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c-access/44652" title="سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Access">سوالات استخدامی بانک اطلاعاتی Acces کلیک کنید</a></h2> </li></ul></div> <div><br></div> <div><br></div></div> text/html 2019-03-28T04:08:58+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(مجموعه سال 98) http://www.behyari1.ir/post/3183 <h2 style="text-align: justify;">شرکت مس مزرعه (سهامی خاص) در نظر دارد از بین واجدین شرایط مرد بومی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه حضوری و روانشناختی و گزینش به صورت قراردادی برای معدن و کارخانه آهک اهر دعوت به همکاری نماید. افرادیکه متقاضی شرکت در آزمون می باشند پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی نسبت به ثبت نام در شغل مورد نظر با توجه به شرایط ذکر شده <span style="color: #ff6600;">از تاریخ 1397/10/29 لغایت 1397/11/13</span> از طریق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف (سایت کاراسا) مراجعه و اقدام نمایند.</h2> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی"><br></a> </h1> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> <div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1></li></ul></div> </li></ul></div> </li></ul></div> </li></ul></div></li></ul></div> <h2>لازم به ذکر است محل خدمت افراد پذیرفته شده، معدن و کارخانه آهک و سایر حوزه های فعالیت شرکت می باشد.</h2> <h2><mark class="passage passage1"><span style="color: #008000;">&gt; شرایط شرکت در آزمون</span></mark></h2> <h2>1- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران<br> 2- تدیّن به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسی<br> 3- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم<br> 4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی، نداشتن سابقة محکومیت و سوء پیشینة کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد (با تأیید مراجع ذی‌صلاح)<br> 5- عدم اشتغال به تحصیل در مقطع مورد نیاز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به هنگام ثبت نام<br> 6- عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگانها به هر شکل ممکن<br> 7- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی به تأیید امور ایمنی و بهداشت مجتمع مس آذربایجان<br> 8- داشتن حداقل معدل کل تحصیلی 12 برای متقاضیان فوق دیپلم و به بالا<br> 9- حداکثر سن قابل قبول ( تا تاریخ 1397/11/13) بدون احتساب مدت خدمت سربازی برای داوطلبین دیپلم 26سال، فوق دیپلم 28 سال و لیسانس 30 سال می باشد.<br> 10- مدت زمان خدمت سربازی به حداکثر سن مجاز داوطلبان افزوده خواهد شد. (داوطلبینی که خدمت سربازی گذرانده اند، 2 سال به شرط سنی شان افزوده میگردد).</h2> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی"><br></a> </h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3-%d9%85%d8%b2%d8%b1%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/44593" title="سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر+مصاحبه +روانشناختی">سوالات استخدامی شرکت مس مزرعه اهر(جهت دانلود کلیک کنید</a></h1> text/html 2019-03-24T07:38:29+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی http://www.behyari1.ir/post/3182 <h3 class="med dPAwzb" aria-level="2" role="heading" style="text-align:left"><span dir="rtl"> <font size="4" face="Mihan-IransansBold">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی</font></span></h3><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><div class="brs_col"> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>نمونه</b> سوالات استخدامی جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>استخدام</b> جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>ثبت نام آزمون</b> استخدامی جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>دانلود رایگان</b> سوالات <b>آزمون</b> استخدامی جهاد ,<br></font></p> </div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>استخدام</b> جهاد دانشگاهی <b>اردبیل,</b></font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>ثبت نام استخدام</b> جهاد دانشگاهی,</font></p><font size="4" face="Mihan-IransansBold"> </font><p class="nVcaUb"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b>منابع ازمون</b> استخدامی جهاد دانشگاهی,</font></p> <p class="nVcaUb"><br></p> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی کلیک کنید </a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸"><br></a> </h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی کلیک کنید <br></a></h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-98/44542" title="سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی ۹۸">سوالات مصاحبه استخدامی جهاد دانشگاهی کلیک کنید </a></h1> text/html 2019-03-20T07:45:13+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی http://www.behyari1.ir/post/3181 <p>استخدام نیروی #پرستار و #کمک_‌پرستار دانشگاه علوم پزشکی #کردستان در سال آینده<br><br><span title="small_orange_diamond" class="emoji emoji-spritesheet-4" style="background-position: -54px -108px;">:small_orange_diamond:</span>معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان از برگزاری آزمون استخدامی برای جذب نیروی #پرستار، #کمک_پرستار و #فوریت‌های_پزشکی و یک فراخوان جذب نیروهای قراردادی در #سال_98 خبرداد.</p> <p><br></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸"><br></a> </h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h2><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%83%d9%85%d9%83_%e2%80%8c%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1/44526" title="سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان در سال ۹۸">سوالات استخدامی#پرستار و #کمک_‌پرستار # مامایی = علوم پزشکی کردستان (جهت دانلود کلیک کنید<br></a></h2></li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul></li></ul> text/html 2019-03-09T05:17:09+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت http://www.behyari1.ir/post/3180 <p style="text-align: justify;">سازمان حج و زیارت در نظر دارد به منظور تامین کسری مدیر کاروان عتبات عالیات عراق در برخی از شهرها از طریق فراخوان عمومی، متقاضیان (مرد) واجد شرایط را شناسایی نماید. متقاضیان پس از موفقیت در آزمون، مصاحبه و آموزش، یک سفر بعنوان معاون آموزشی و با پرداخت هزینه در معیت یکی از کاروان ها اعزام و در صورت عملکرد قابل قبول در لیست مدیران کاروان عتبات قرار خواهند گرفت تا بتوانند با هماهنگی دفاتر زیارتی بعنوان مدیر کاروان عتبات اعزام شوند. تاکید می نماید اعزام متقاضیان بعنوان مدیر کاروان عتبات صرفا منوط به هماهنگی آنان با دفاتر زیارتی خواهد بود.</p> <br><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت">سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت"><br></a> </h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت">سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت کلیک کنید<br></a></h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت">سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> </li></ul> </li></ul> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت">سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> <hr> <h4 class="iran_c_heading">دعوت به همکاری سازمان حج و زیارت – 2 بهمن 97</h4> <p style="text-align: justify;">آندسته از افراد واجد شرایط که متقاضی مدیریت هتل های عتبات عالیات عراق و مدیریت آشپزخانه مرکزی عتبات عالیات عراق می باشند می بایست در فراخوان حاضر شرکت نموده و درخواست خود را ثبت نمایند؛ با توجه به اینکه بر اساس درخواست متقاضیان نسبت به انتخاب افراد واجد شرایط برای هر دوره برنامه ریزی می گردد لذا ضرورت دارد در انتخاب دوره مورد نظر دقت لازم را مبذول فرمایید.</p> <p style="text-align: justify;">بدیهی است شرکت در این فراخوان تعهدی برای انتخاب متقاضی بعنوان مدیر هتل های عتبات عالیات عراق و مدیر آشپزخانه مرکزی عتبات عالیات عراق نمی باشد و لیکن از بین شرکت کنندگان واجد شرایط که در کلیه استعلامات به عمل آمده نیز قبول شده اند، با لحاظ ارزشیابی عملکرد گذشته، نسبت به انتخاب اقدام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیان محترم می بایست از همین طریق پیگیر وضعیت خود باشند.</p> <p><span style="color: #ff6600;">مهلت ثبت نام :</span> ۲ بهمن ۹۷ الی ۳ اسفند ۹۷</p> <p style="text-align: center;"><span class="btn-red">جهت ثبت نام در فراخوان مدیر هتل‌های عتبات اینجا کلیک نمایید</span></p> <p style="text-align: center;"><span class="btn-red">جهت ثبت نام در فراخوان مدیر آشپزخانه مرکزی عتبات اینجا کلیک نمایید</span></p> <hr> <h4 class="iran_c_heading">دعوت به همکاری سازمان حج و زیارت- 21 آذر 97</h4> <p>فراخوان نام‌نویسی از متقاضیان «مدیر هتل عتبات» و «مدیر آشپزخانه مرکزی عتبات» دربازه زمانی زمستان سال جاری از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد.</p> <p>به گزارش خبرنگار حج و زیارت خبرگزاری فارس، فراخوان نام‌نویسی از متقاضیان «مدیر هتل» و «مدیر آشپزخانه مرکزی» عتبات عالیات از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد.</p> <p>در این فراخوان‌ها آمده است: آن دسته از افراد واجد شرایط که متقاضی مدیریت هتل‌های عتبات عالیات عراق و آشپزخانه‌های مرکزی عتبات هستند، می‌بایست در فراخوان حاضر شرکت کرده و درخواست خود را ثبت کنند؛ با توجه به اینکه بر اساس درخواست متقاضیان نسبت به انتخاب افراد واجد شرایط برای هر دوره برنامه‌ریزی می ‌شود، لذا ضرورت دارد در انتخاب دوره مورد نظر دقت لازم را مبذول فرمایید.</p> <p>بدیهی است شرکت در این فراخوان تعهدی برای انتخاب متقاضی به عنوان مدیر هتل‌ها یا آشپزخانه مرکزی عتبات عالیات عراق نیست و لیکن از بین شرکت کنندگان واجد شرایط که در کلیه استعلامات به عمل آمده نیز قبول شده‌اند، با لحاظ ارزشیابی عملکرد گذشته، نسبت به انتخاب مدیران هتل و آشپزخانه مرکزی اقدام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیان محترم باید از همین طریق پیگیر وضعیت خود باشند.</p> <p>شرایط شرکت در فراخوان مدیر هتل‌های عتبات به شرح ذیل است؛</p> <p>الف: شرایط عمومی</p> <p>تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران<br> مسلمان و پایبند به فرایض دینی و مذهبی<br> رعایت ظواهر و شئونات اسلامی<br> اعتقاد و پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و اصل ولایت فقیه<br> نداشتن سوء پیشینه کیفری و اخلاقی و سیاسی<br> عدم استعمال مواد مخدر و روان گردان و دخانیات<br> برخورداری از حسن شهرت ، اخلاق حسنه، خوش رفتاری، امانت داری و سعه صدر<br> برخورداری از توانائی لازم جهت انجام کارهای محوله به تشخیص مدیر حج و زیارت استان مربوطه برخورداری از سلامت کامل جسمانی و روحی به تشخیص مراجع ذیصلاح<br> عدم اشتغال در مشاغلی که طبق مقررات تصدی آنها مانع مسئولیت در امور حج و زیارت می شود.</p> <p>این دسته از مشاغل عبارتند از: روحانیون، قضات، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین آنها، استانداران و معاونین استاندار، فرمانداران و شهرداران مراکز استانها و کلان شهرها، مدیران کل و مشاغل هم تراز آن و سطوح بالاتر، پرسنل نیروهای مسلح، کارمندان سازمان حج و زیارت و حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت (اعم از مستخدم رسمی، پیمانی، قراردادی و یا قرارداد پروژه ای) و کارکنان موسسه فرهنگی زیارتی سعادت در زمره مشاغل ممنوعه هستند.</p> <p>داشتن همسر دائمی و رسمی</p> <p>در لیست افراد معاف از خدمت سازمان حج و زیارت نباشند</p> <p>طی دوره آموزشی و ارائه گواهینامه قبولی مرتبط با سمت اعزام</p> <p>داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم</p> <p>ب: ضوابط اختصاصی</p> <p>۱-حداقل سن ۲۸ و حداکثر ۴۵ سال باشد.</p> <p>تبصره ۱: افراد داری سابقه قبلی مدیریت یا معاونت کاروان یا مجموعه حج تمتع، هتل عمره و یا مدیر هتل عتبات و یا مدیر یا دستیار مجموعه عتبات، به شرط تأیید توانمندی از سوی مدیر استان، حداکثر تا ۶۰ سال قابل قبول است.</p> <p>تبصره۲: افراد دارای سابقه قبلی عوامل هتل عمره یا مجموعه حج تمتع، تا ۵۵ سال قابل قبول است.</p> <p>۲- داشتن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس</p> <p>تبصره: افرادی که سابقه قبلی مدیریت یا معاونت کاروان یا مجموعه حج تمتع و یا هتل عمره و یا مجموعه و هتل عتبات و یا دستیار مجموعه عتبات دارند با مدرک تحصیلی دیپلم قابل قبول است</p> <p>۳- داشتن سوابق تشرف به شرح یکی از موارد ذیل:</p> <p>داشتن سابقه حداقل یک سفر مدیریت یا معاونت کاروان یا مجموعه حج تمتع به علاوه یک سفر سابقه اجرایی عتبات عالیات عراق</p> <p>داشتن سابقه حداقل یک سفر مدیریت یا معاونت ثابت هتلهای عمره به علاوه یک سفر سابقه اجرایی عتبات عالیات عراق</p> <p>داشتن سابقه حداقل سه سفر مامور پذیرائی یا خانه دار یا استقبال یا انباردار یا نقل و استقبال مجموعه حج تمتع یا هتل عمره به علاوه حداقل یک سفر سابقه اجرایی عتبات عالیات عراق</p> <p>داشتن سابقه حداقل یک سفر مامور پذیرائی یا خانه دار یا استقبال یا انباردار یا نقل و استقبال مجموعه حج تمتع یا هتل عمره به علاوه حداقل پنج سفر سابقه اجرایی عتبات عالیات عراق اعم از راهنما و غیره</p> <p>داشتن حداقل یک سفر سابقه تایید شده مدیریت هتل یا مجموعه عتبات یا دستیار مجموعه یا عوامل اجرایی هتل عتبات به اضافه حداقل ۵ سفر سابقه اجرایی عتبات عالیات عراق به شرط عملکرد مطلوب و مورد تأیید شمسا</p> <p>داشتن حداقل یک سفر اجرایی هتل عمره یا مجموعه حج تمتع به اضافه حداقل یک سفر مدیر هتل عتبات عالیات عراق یا دستیار مجموعه (هتلهای) عتبات عالیات عراق</p> <p>داشتن حداقل ۱۰ سفر سابقه مدیریت کاروان عتبات عالیات عراق به شرط ارزشیابی مطلوب</p> <p>۴-آشنائی به زبان عربی یا انگلیسی در حد مکالمه روزمره و رفع نیازهای شغلی هنگام انجام ماموریت محوله</p> <p>ج: استعلامات</p> <p>پس از شرکت متقاضی در فراخوان شرایط وی بررسی و در صورت تائید شرایط وارد مرحله استعلامات می‌شود.</p> <p>واحدهای استعلامی عبارتند از:</p> <p>ارزشیابی، حراست، آموزش، دفتر حج و زیارت استان، مسئول احراز صلاحیت‌های جسمی و روانی و کمیسیون احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی.</p> <p>د: دوره‌های اعزام:</p> <p>زمان تقریبی دوره‌های اعزامی که می‌بایست توسط متقاضی انتخاب شود، به شرح ذیل می‌باشد:</p> <p>دوره دهم (۹۷۱۰): اول تا پایان دی‌ماه ۹۷<br> دوره یازدهم (۹۷۱۱): اول تا پایان بهمن ماه ۹۷<br> دوره دوازدهم (۹۷۱۲): اول تا پایان اسفند ماه ۹۷</p> <p>متقاضیان محترم می بایست حتماً دوره اعزام درخواستی را در قسمت مربوط به دوره‌ها مشخص کنند.</p> <p>همچنین شرایط شرکت در فراخوان مدیر آشپزخانه مرکزی عتبات به شرح ذیل است؛</p> <p>الف: شرایط عمومی</p> <p>۱-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران</p> <p>۲-مسلمان و پایبند به فرایض دینی و مذهبی</p> <p>۳-رعایت ظواهر و شئونات اسلامی</p> <p>۴-اعتقاد و پایبندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی و اصل ولایت فقیه</p> <p>۵-نداشتن سوء پیشینه کیفری و اخلاقی و سیاسی</p> <p>۶-عدم استعمال مواد مخدر و روان گردان و دخانیات</p> <p>۷-برخورداری از حسن شهرت ، اخلاق حسنه، خوش رفتاری، امانت داری و سعه صدر</p> <p>۸-برخورداری از توانائی لازم جهت انجام کارهای محوله به تشخیص مدیر حج و زیارت استان مربوطه</p> <p>۹-برخورداری از سلامت کامل جسمانی و روحی به تشخیص مراجع ذیصلاح</p> <p>۱۰-عدم اشتغال در مشاغلی که طبق مقررات تصدی آنها مانع مسئولیت در امور حج و زیارت می شود.</p> <p>این دسته از مشاغل عبارتند از: روحانیون، قضات، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین آنها، استانداران و معاونین استاندار، فرمانداران و شهرداران،مراکز استانها و کلان شهرها، مدیران کل و مشاغل هم تراز آن و سطوح بالاتر، پرسنل نیروهای مسلح، کارمندان سازمان حج و زیارت و حوزه، نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت (اعم از مستخدم رسمی، پیمانی، قراردادی و یا قرارداد پروژه‌ای) و کارکنان موسسه فرهنگی زیارتی سعادت در زمره مشاغل ممنوعه هستند.</p> <p>۱۱-داشتن همسر دائمی و رسمی</p> <p>۱۲-در لیست افراد معاف از خدمت سازمان حج و زیارت نباشند</p> <p>۱۳-طی دوره آموزشی و ارائه گواهینامه قبولی مرتبط با سمت اعزام</p> <p>۱۴-داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم</p> <p>ب: ضوابط اختصاصی</p> <p>۱- حداقل سن ۲۸ و حداکثر ۶۰ سال باشد</p> <p>۲- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم</p> <p>۳- داشتن سوابق تشرف به شرح یکی از موارد ذیل:</p> <p>۳-۱- داشتن حداقل یک سفر سابقه مدیریت آشپزخانه مرکزی حج یا عمره یا عتبات عالیات عراق</p> <p>۳-۳-داشتن حداقل یک سفر سابقه معاونت آشپزخانه مرکزی حج یا عمره یا عتبات عالیات عراق</p> <p>۴- آشنائی به زبان عربی یا انگلیسی در حد مکالمه روزمره و رفع نیازهای شغلی هنگام انجام ماموریت محوله</p> <p>ج: استعلامات</p> <p>پس از شرکت متقاضی در فراخوان شرایط وی بررسی و در صورت تائید شرایط وارد مرحله استعلامات می‌شود.</p> <p>واحدهای استعلامی برای مدیریت آشپزخانه مرکزی عتبات عبارتند از:</p> <p>۱-دفتر حج و زیارت استان مربوطه</p> <p>۲-حراست</p> <p>۳- ارزشیابی عملکرد</p> <p>زمان تقریبی دوره های انتخابی به شرح ذیل است:</p> <p>دوره سوم: ۹۷/۱۰/۰۵ الی ۹۷/۱۱/۱۵</p> <p>دوره چهارم: ۹۷/۱۱/۱۵ الی ۹۷/۱۲/۲۵</p> <p>توضیح۲: در این صفحه متقاضی می‌بایست نام آشپزخانه مورد درخواست خود را به ترتیب اولویت در قسمت “ورود اطلاعات عنوان آشپزخانه توسط متقاضی” درج نماید. مثال : آشپزخانه ۱ – آشپزخانه ۲ – آشپزخانه ۳ – آشپزخانه ۴ – آشپزخانه ۵ – آشپزخانه ۶</p> <p>۵- بررسی شرایط: پس از انتخاب کلید “ثبت”، سیستم شرایط متقاضی را با دستورالعمل مربوطه تطبیق داده و در صورتی که نتایج کلیه شرایط تایید بود می‌بایست با استفاده از کلید “ادامه” وارد مرحله استعلامات شود؛ و درصورتی که در یکی از شرایط رد شود به منزله غیرواجد شرایط بودن متقاضی بوده و قادر به ادامه فرایند نخواهد بود.</p> <p>۶- استعلامات: در این مرحله از واحدهای مربوطه استعلام به عمل خواهد آمد و چنانچه پاسخ استعلامات مثبت باشد وارد مرحله ی بعد خواهد شد و درصورتیکه پاسخ یکی از واحدهای استعلامی منفی باشد نتیجه استعلامات متقاضی رد و فرایند متوقف خواهد شد.</p> <p>۷- انتخاب مدیران آشپزخانه: کلیه متقاضیانی که ۶ مرحله قبل را با موفقیت سپری نمایند در لیست افراد واجد شرایط قرار خواهند گرفت، و از بین واجدین شرایط که در سوابق گذشته خود از عملکرد بهتری برخوردار بوده و توانمندتر می‌باشند انتخاب لازم انجام خواهد شد.</p> <p>به گزارش فارس، علاقه‌مندان واجد شرایط برای نام‌نویسی در فراخوان مدیر هتل‌های عتبات به اینجا و برای نام‌نویسی در فراخوان مدیر آشپزخانه مرکزی عتبات به اینجا مراجعه کنند.</p> <p style="text-align: center;"><span class="btn-red">جهت ثبت نام در فراخوان مدیر هتل‌های عتبات اینجا کلیک نمایید</span></p> <p style="text-align: center;"><span class="btn-red">جهت ثبت نام در فراخوان مدیر آشپزخانه مرکزی عتبات اینجا کلیک نمایید</span></p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت">سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت"><br></a> </h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت">سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت کلیک کنید<br></a></h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac-%d9%88-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%aa/43988" title="سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت">سوالات استخدامی سازمان حج و زیارت کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> </li></ul> </li></ul> text/html 2019-03-08T14:04:45+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات استخدام مرکز ملی یون درمانی http://www.behyari1.ir/post/3179 <p style="text-align: justify;">مرکز ملی یون درمانی ایران در راستای تکمیل کارشناسان بخش فنی در نظر دارد، تعدادی از فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه­های ممتاز را مطابق شرایط جدول زیر با تعهد استخدام جذب ­نماید. متقاضیان می­توانند با مراجعه به لینک ثبت نام نسبت به ثبت نام و ارسال رزومه خود <span style="color: #ff6600;">تا تاریخ 98/01/15</span> اقدام نمایند.</p> <p>از واجدان شرایط جهت انجام آزمون علمی و مصاحبه پس از بررسی مدارک دعوت بعمل خواهد آمد.</p> <p>تاریخ آزمون و مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.</p> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران"><br></a> </h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> </li></ul> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران"><br></a> </h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> </li></ul> </li></ul></li></ul> <table class="style5" dir="ltr"> <tbody> <tr class="style3"> <td>شرایط احراز</td> <td>تعداد</td> <td>رشته تحصیلی</td> </tr> <tr class="style3"> <td>&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن <p>مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن</p> <p dir="rtl">تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی</p> <p>قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</p> </td> <td> <p dir="ltr">۱۵</p> </td> <td> <p dir="rtl">مهندسی برق(کلیه گرایشها)</p> </td> </tr> <tr class="style3"> <td>&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن <p>مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن</p> <p dir="rtl">تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی</p> <p>قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</p> </td> <td>۵</td> <td> <p dir="rtl"><span class="style24"><span id="result_box" class="short_text" lang="fa"><span class="">مهندسی مکانیک و مکاترونیک (کلیه گرایشها)</span></span></span></p> </td> </tr> <tr class="style3"> <td>&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن <p>مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن</p> <p dir="rtl">تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی</p> <p>قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</p> </td> <td>۳</td> <td> <p dir="rtl">مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش­ها)</p> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr class="style3"> <td>&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن <p>مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن</p> <p dir="rtl">تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی</p> <p>قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</p> </td> <td>۲</td> <td> <p dir="rtl">مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش­ها)</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span class="btn-red">جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید</span></p> <hr> <h4 class="iran_c_heading">&nbsp;استخدام مرکز ملی یون درمانی ایران – 16 بهمن 97</h4> <p dir="rtl" style="text-align: justify;">مرکز ملی یون درمانی ایران در راستای تکمیل کارشناسان بخش فنی در نظر دارد، تعدادی از فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه­های ممتاز را مطابق شرایط جدول زیر با تعهد استخدام جذب ­نماید.</p> <table class="style5" dir="ltr"> <tbody> <tr class="style3"> <td style="text-align: right;">شرایط احراز</td> <td style="text-align: right;">تعداد</td> <td style="text-align: right;">رشته تحصیلی</td> </tr> <tr class="style3"> <td style="text-align: right;">&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن<br> مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن<br> تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی<br> قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</td> <td style="text-align: right;"> <p dir="ltr">۱۵</p> </td> <td style="text-align: right;"> <p dir="rtl"><span style="color: #ff6600;">مهندسی برق(کلیه گرایشها)</span></p> </td> </tr> <tr class="style3"> <td style="text-align: right;">&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن<br> مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن<br> تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی<br> قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</td> <td style="text-align: right;">۵</td> <td style="text-align: right;"> <p dir="rtl"><span class="style24" style="color: #ff6600;"><span id="result_box" class="short_text" lang="fa"><span class="">مهندسی مکانیک و مکاترونیک (کلیه گرایشها)</span></span></span></p> </td> </tr> <tr class="style3"> <td style="text-align: right;">&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن<br> مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن<br> تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی<br> قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</td> <td style="text-align: right;">۳</td> <td style="text-align: right;"> <p dir="rtl"><span style="color: #ff6600;">مهندسی فناوری اطلاعات (کلیه گرایش­ها)</span></p> <p><span style="color: #ff6600;">&nbsp;</span></p> </td> </tr> <tr class="style3"> <td style="text-align: right;">&nbsp; کارشناسی ارشد حداکثر&nbsp;۲۷ سال سن<br> مدرک کارشناسی حداکثر&nbsp;۲۵ سال سن<br> تسلط به زبان انگلیسی یا آلمانی<br> قبولی در آزمون علمی و مصاحبه</td> <td style="text-align: right;">۲</td> <td style="text-align: right;"> <p dir="rtl"><span style="color: #ff6600;">مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایش­ها)</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p dir="rtl">متقاضیان می­توانند با مراجعه به لینک ثبت نام&nbsp;نسبت به ثبت نام و ارسال رزومه خود تا تاریخ<span style="color: #ff6600;"> ۹۷/۱۲/۱۵</span> اقدام نمایند.</p> <p dir="rtl">از واجدان شرایط جهت انجام آزمون علمی و مصاحبه پس از بررسی مدارک دعوت بعمل خواهد آمد.</p> <p dir="rtl">تاریخ آزمون و مصاحبه متعاقباً اعلام خواهد شد.</p> <p dir="rtl" style="text-align: center;"><span class="btn-green">جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید</span></p> <p dir="rtl"> </p> <div class="cat_list"> </div> <div class="col-lg-12 col-md-12 t_footnote"> <span>پاورقی</span><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران"><br></a> </h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1> <ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d9%85%d9%84%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c/43957" title="سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی ایران">سوالات استخدامی مرکز ملی یون درمانی کلیک کنید<br></a></h1></li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </li></ul> </div> text/html 2018-08-26T04:40:50+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات مصاحبه دیوان محاسبات ۹۷ با پاسخ http://www.behyari1.ir/post/3178 <p><br></p> <div id="extrares" class="med"> <div id="botstuff"> <div data-ved="0ahUKEwi6_KCi8ondAhWIbFAKHWyPANYQCAjKBQ"> <div id="brs" data-hveid="715"> <div class="e2BEnf"> <h2 class="med dPAwzb" role="heading"><span style="background-color: #800080; color: #ff0000;"><span dir="rtl"> سوالات مصاحبه دیوان محاسبات,</span><b>تجربیات</b> مصاحبه دیوان محاسبات,<b>نمونه</b> سوالات <b>آزمون استخدامی</b> دیوان محاسبات <b>کشور,</b><b>منابع آزمون</b> دیوان محاسبات,<b>استخدام</b> دیوان محاسبات,</span></h2> </div> <div class="card-section"> <div class="brs_col"> <h2 class="nVcaUb"><span style="background-color: #800080; color: #ff0000;"><b>کارت ورود به جلسه</b> دیوان محاسبات,<b>نمونه</b> سوالات <b>استخدامی</b> دیوان محاسبات,سوالات <b>آزمون استخدامی</b> دیوان محاسبات۹۷ ,<b>نتایج آزمون</b> دیوان محاسبات ۹۶&nbsp; ,<b>۹۶</b></span></h2> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-97-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7/30372" title="سوالات مصاحبه دیوان محاسبات ۹۷ با پاسخنامه تشریحی"><br></a> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-97-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7/30372" title="سوالات مصاحبه دیوان محاسبات ۹۷ با پاسخنامه تشریحی">سوالات مصاحبه دیوان محاسبات ۹۷ با پاسخنامه کلیک کنید<br></a></h1> <h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-97-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7/30372" title="سوالات مصاحبه دیوان محاسبات ۹۷ با پاسخنامه تشریحی">سوالات مصاحبه دیوان محاسبات ۹۷ با پاسخنامه کلیک کنید</a></h1> text/html 2018-08-24T06:50:59+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات pdf استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ) http://www.behyari1.ir/post/3177 <div><header class="entry-header"> <h1 class="entry-title">سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)</h1> </header> <div class="entry-content"> <h1><span style="background-color: #ffff99; color: #ff0000;"><strong>سوالات تخصصی&nbsp; استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)۳۴۲۰</strong></span></h1> <div><strong>سوالات تخصصی&nbsp; استخدامی&nbsp;ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ) ۳۴۲۰</strong></div> <h2>&nbsp;<span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;">ـ <strong>سوالات استخدامی وزارت نیرو&nbsp;&nbsp;</strong>ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ&nbsp;۲۲۰Iسوال + پاسخنامه</span></h2> <h2><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;">ـ <strong>سوالات استخدامی وزارت نیرو&nbsp;&nbsp;</strong>ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ&nbsp; ۲۱۰II سوال + پاسخ نامه</span></h2> <h2><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;"><strong>&nbsp; سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۸۰Iسوال+ پاسخ نامه&nbsp;</strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;"><strong>سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ۱۳II سوال + پاسخنامه </strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;">&nbsp;<strong>سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ۲۸III</strong>&nbsp; سوال + پاسخنامه</span></h2> <h2><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;">&nbsp;–&nbsp; <strong>سوالات استخدامی وزارت نیرو </strong>ﺗﺤﻠﯿﻞﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽI ﺑﺮرﺳﯽ(۷۹Iسوال + پاسخنامه</span></h2> <h2><span style="background-color: #00ffff; color: #ff0000;"><strong>سوالات استخدامی وزارت نیرو </strong> تولید ﻧﯿﺮوﮔﺎه&nbsp;۷۳ سوال + پاسخنامه</span></h2> <h1><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">بهمراه سوالات عمومی زیر :</span></h1> <div> <h2>نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:</h2> <h2>– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (<strong>سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵</strong>)<br> – آموزش و پرورش (<strong>سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶</strong> و ۹۷)</h2> <h2>– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (<strong>سوالات عمومی استخدامی&nbsp; سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷</strong>)<br> – وزارت نیرو<br> – شرکت نفت<br> – قوه قضاییه<br> – بهورزی +پرستاری+مامایی<br> – دانشگاه فرهنگیان<br> – دیوان محاسبات کشور<br> – شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری<br> – بانک ها<br> –&nbsp;سازمان ثبت و اسناد<br> – راه آهن<br> – تامین اجتماعی<br> – و…</h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">دروس &nbsp;موجود در این کتاب&nbsp;شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:</span></h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال</span></h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال</span></h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال</span></h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال</span></h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال</span></h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال</span></h2> <h2><span style="background-color: #33cccc; color: #ff0000;">۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال</span></h2> </div> <form id="edd_purchase_30061" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30061" method="post"> <span itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"> </span> <div class="edd_purchase_submit_wrapper"> </div></form></div><form id="edd_purchase_30061" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30061" method="post"><div class="edd_purchase_submit_wrapper"> <span class="edd-cart-ajax-alert"> </span> </div> </form> <hr> <div> <div> <h1><span style="background-color: #ffff99; color: #ff0000;">سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو :</span></h1> <p><strong>شامل نمونه سوالات زیر:</strong></p> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرواحکام ۲۸۲ سوال با جواب </strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیروآشنایی با پیامبران ۲۶۸ سوال با جواب</strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیروآشنایی با امامان ۱۴۴ سوال با جواب</strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیروآشنایی با احادیث و شخصیتهای مذهبی ۹۹&nbsp; سوال با جواب </strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو&nbsp;آشنایی با جبهه و جنگ ۶۲ سوال با جواب</strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیروآشنایی با قرآن ۱۰۴ سوال با جواب </strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیروآشنایی با قانون اساسی ۲۴۶ سوال با جواب </strong></span></h2> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ccffcc;"><strong>سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیروآشنایی با وصیتنامه امام خمینی ۵۰ سوال با جواب </strong></span></h2> <h2><span style="color: #ccffcc;"><strong><span style="background-color: #ff0000;">سوالات مصاحبه استخدامی وزارت نیرو&nbsp;آشنایی با قانون اداری ۴۱۶ سوال با جواب</span> </strong></span></h2> <p><strong> </strong></p><form id="edd_purchase_30212" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30212" method="post"><strong> <span itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"> </span> <div class="edd_purchase_submit_wrapper"> </div></strong></form></div></div><div><div><form id="edd_purchase_30212" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30212" method="post"><strong><div class="edd_purchase_submit_wrapper"> <span class="edd-cart-ajax-alert"> </span> </div> </strong></form></div> </div> <div>&nbsp;</div> <div> <hr></div> <div> <div> <h1><span style="background-color: #ffff99; color: #ff0000;">سوالات بدو خدمت (بدو استخدام)وزارت نیرو:</span></h1> <h2><span style="background-color: #ff0000; color: #ffcc99;"><strong>شامل ۱۶۵ سوال با پاسخنامه آزمون بدو خدمت استخدامی وزارت نیرو</strong></span></h2> <p><strong> </strong></p><form id="edd_purchase_30214" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30214" method="post"><strong> <span itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"> </span> <div class="edd_purchase_submit_wrapper"> </div></strong></form></div></div><form id="edd_purchase_30214" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30214" method="post"><strong><div class="edd_purchase_submit_wrapper"> <span class="edd-cart-ajax-alert"> </span> </div> </strong></form> <hr> <h1><span style="background-color: #ffff99; color: #ff0000;">سوالات روانشناختی استخدامی وزارت نیرو(روانشناسی):</span></h1> <h3><span style="background-color: #ff0000; color: #ffcc99;"><strong>مجموعه زیر شامل جزوه ۱۳ صفحه ای و ۲۵ سوال تست روانشناختی آزمون استخدامی</strong></span></h3> <p><strong> </strong></p><form id="edd_purchase_30216" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30216" method="post"><strong> <span itemprop="offers" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer"> </span> <div class="edd_purchase_submit_wrapper"> </div></strong></form><form id="edd_purchase_30216" class="edd_download_purchase_form edd_purchase_30216" method="post"><strong><div class="edd_purchase_submit_wrapper"> <span class="edd-cart-ajax-alert"> </span> </div> </strong></form> <hr> <div> <ul><li> <h1><a title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷" href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97/30041">جهت دانلود سایر سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ کلیک کنید</a></h1> </li><li> <h3 class="r"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiG08bP7__cAhWIM48KHaKICCoQFjABegQIERAB&amp;url=http%3A%2F%2Ffailha.com%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588-96%2F6928&amp;usg=AOvVaw0q1cGIwK2W37foet1j1G0o" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiG08bP7__cAhWIM48KHaKICCoQFjABegQIERAB&amp;url=http%3A%2F%2Ffailha.com%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588-96%2F6928&amp;usg=AOvVaw0q1cGIwK2W37foet1j1G0o"><span dir="rtl">نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۶ کلیک کنید</span></a></h3> <h3 class="r"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiG08bP7__cAhWIM48KHaKICCoQFjAAegQIFBAB&amp;url=http%3A%2F%2Ffailha.com%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588-95%2F6039&amp;usg=AOvVaw3x70eoctRDXjmqfQJ_0e8K" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiG08bP7__cAhWIM48KHaKICCoQFjAAegQIFBAB&amp;url=http%3A%2F%2Ffailha.com%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588-95%2F6039&amp;usg=AOvVaw3x70eoctRDXjmqfQJ_0e8K"><span dir="rtl">نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۵ کلیک کنید</span></a></h3> <h1 class="r">&nbsp;<a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwis2KCb8P_cAhWLMI8KHfrRDX8QFjAAegQIFhAB&amp;url=http%3A%2F%2Ffailha.com%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588-1394%2F2733&amp;usg=AOvVaw3f_u1fnhhSWQEo53tsHXjr" data-cthref="/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwis2KCb8P_cAhWLMI8KHfrRDX8QFjAAegQIFhAB&amp;url=http%3A%2F%2Ffailha.com%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586%25D9%2587-%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C-%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA-%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588-1394%2F2733&amp;usg=AOvVaw3f_u1fnhhSWQEo53tsHXjr"><span dir="rtl">نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳۹۴ کلیک کنید</span></a></h1> </li></ul> </div></div><div><br></div><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97-%ef%bb%a3%ef%bb%ac%ef%bb%a8%ef%ba%aa%d8%b3-%ef%ba%91/30233" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)">سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ کلیک کنید</a></font><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97-%ef%bb%a3%ef%bb%ac%ef%bb%a8%ef%ba%aa%d8%b3-%ef%ba%91/30233" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)"><br></a><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97-%ef%bb%a3%ef%bb%ac%ef%bb%a8%ef%ba%aa%d8%b3-%ef%ba%91/30233" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)">سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ کلیک کنید</a></font><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97-%ef%bb%a3%ef%bb%ac%ef%bb%a8%ef%ba%aa%d8%b3-%ef%ba%91/30233" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)"><br></a><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97-%ef%bb%a3%ef%bb%ac%ef%bb%a8%ef%ba%aa%d8%b3-%ef%ba%91/30233" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)">سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ کلیک کنید</a><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97-%ef%bb%a3%ef%bb%ac%ef%bb%a8%ef%ba%aa%d8%b3-%ef%ba%91/30233" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)"><br></a></font></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div></li></ul></div> text/html 2018-08-22T05:05:27+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ http://www.behyari1.ir/post/3176 <div><br></div><div><br></div><div><strong><span>الف- مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود</span><br>۱ -&nbsp;سوالات استخدامی وزارت نیرو فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه ICDL)</strong>تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال<strong> +جواب<br>۲ -&nbsp;سوالات استخدامی وزارت نیرو ریاضی و آمار مقدماتی تعداد 1256 عدد نمونه سوال +جواب<br>۳ -&nbsp;سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش تعداد 1364 عدد نمونه سوال +جواب<br>۴ -&nbsp;سوالات استخدامی وزارت نیرو معارف اسلامی*تعداد 1400 عدد نمونه سوال +جواب<br>۵ -&nbsp;سوالات استخدامی وزارت نیرو زبان انگلیسی ـ عمومی تعداد 1348 عدد نمونه سوال +جواب<br>۶ -&nbsp;سوالات استخدامی وزارت نیرو اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی تعداد 1300 عدد نمونه سوال +جواب<br>۷ -&nbsp;سوالات استخدامی وزارت نیرو هوش و استعداد شغلی تعداد 1232 عدد نمونه سوال +جواب</strong></div><div><strong><br></strong></div><div><strong><font color="#3333FF"><span style="background-color: rgb(255, 204, 0);"><font size="5">بهمراه سوالات تخصصی با جواب </font></span></font><br></strong></div><div><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97/30041" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷">سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید</a></h1><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97/30041" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷">سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید</a></h1><ul><li style="margin: 0px; padding: 0px; height: 25px;"><h1><a href="http://failha.com/%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-97/30041" title="سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷">سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید</a></h1></li></ul></li></ul></li></ul></div> text/html 2018-07-30T03:56:27+01:00 www.behyari1.ir سایت تستیها سوالات هیدرولوژی مهندسی راه اهن http://www.behyari1.ir/post/3174 <h2 class="title"><a href="http://failha.com/396-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%87/25127" title=" ۳۹۶-نمونه سوالات هیدرولوژی مهندسی راه اهن۶۵ سوال + پاسخنامه" rel="bookmark">-نمونه سوالات هیدرولوژی مهندسی راه اهن۶۵ سوال + پاسخنامه</a></h2> <div class="postmeta-primary"> <span class="meta_date">یکشنبه , ۷ مرداد , ۱۳۹۷</span> &nbsp; <span class="meta_categories"><a href="http://failha.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87" rel="category tag">سوالات استخدامی روزهای اخیر</a></span> &nbsp; <span class="meta_comments"><a href="http://failha.com/396-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%87/25127#respond">بدون نظر</a></span> </div> <div class="entry clearfix"> 396-نمونه سوالات هیدرولوژی مهندسی راه اهن65 سوال + پاسخنامه &nbsp; &nbsp; &nbsp; جهت دانلود سایر نمونه سوالات بر اساس رشته و درس کلیک کنید </div> <div class="readmore"> <a href="http://failha.com/396-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%87/25127" title="۳۹۶-نمونه سوالات هیدرولوژی مهندسی راه اهن۶۵ سوال + پاسخنامه">ادامه مطلب ...</a> </div> <div class="post clearfix post-25122 type-post status-publish format-standard hentry category-1 tag-18185" id="post-25122"> <h2 class="title"><a href="http://failha.com/395-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b1/25122" title=" ۳۹۵-نمونه سوالات نگهداری و تعمیر سازه ای ریلی۷ سوال + پاسخنامه" rel="bookmark">۳۹۵-نمونه سوالات نگهداری و تعمیر سازه ای ریلی۷ سوال + پاسخنامه</a></h2> <div class="postmeta-primary"> <span class="meta_date">یکشنبه , ۷ مرداد , ۱۳۹۷</span> &nbsp; <span class="meta_categories"><a href="http://failha.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87" rel="category tag">سوالات استخدامی روزهای اخیر</a></span> &nbsp; <span class="meta_comments"><a href="http://failha.com/395-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b1/25122#respond">بدون نظر</a></span> </div> <div class="entry clearfix"> 395-نمونه سوالات نگهداری و تعمیر سازه ای ریلی7 سوال + پاسخنامه &nbsp; &nbsp; &nbsp; جهت دانلود سایر نمونه سوالات بر اساس رشته و درس کلیک کنید </div> <div class="readmore"> <a href="http://failha.com/395-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b1/25122" title="۳۹۵-نمونه سوالات نگهداری و تعمیر سازه ای ریلی۷ سوال + پاسخنامه">ادامه مطلب ...</a> </div> </div> <div class="post clearfix post-25117 type-post status-publish format-standard hentry category-1 tag-----13-" id="post-25117"> <h2 class="title"><a href="http://failha.com/394-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c13-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84/25117" title=" ۳۹۴-نمونه سوالات دینامیک حرکت قطاری۱۳ سوال + پاسخنامه" rel="bookmark">۳۹۴-نمونه سوالات دینامیک حرکت قطاری۱۳ سوال + پاسخنامه</a></h2> <div class="postmeta-primary"> <span class="meta_date">یکشنبه , ۷ مرداد , ۱۳۹۷</span> &nbsp; <span class="meta_categories"><a href="http://failha.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87" rel="category tag">سوالات استخدامی روزهای اخیر</a></span> &nbsp; <span class="meta_comments"><a href="http://failha.com/394-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c13-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84/25117#respond">بدون نظر</a></span> </div> <div class="entry clearfix"> 394-نمونه سوالات دینامیک حرکت قطاری13 سوال + پاسخنامه &nbsp; &nbsp; &nbsp; جهت دانلود سایر نمونه سوالات بر اساس رشته و درس کلیک کنید </div> <div class="readmore"> <a href="http://failha.com/394-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1%db%8c13-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84/25117" title="۳۹۴-نمونه سوالات دینامیک حرکت قطاری۱۳ سوال + پاسخنامه">ادامه مطلب ...</a> </div> </div> <div class="post clearfix post-25112 type-post status-publish format-standard hentry category-1 tag-18183" id="post-25112"> <h2 class="title"><a href="http://failha.com/393-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87/25112" title=" ۳۹۳-نمونه سوالات نگهداری خطوط رشته های مهندسی راه اهن۴۰ سوال + پاسخنامه" rel="bookmark">۳۹۳-نمونه سوالات نگهداری خطوط رشته های مهندسی راه اهن۴۰ سوال + پاسخنامه</a></h2> <div class="postmeta-primary"> <span class="meta_date">یکشنبه , ۷ مرداد , ۱۳۹۷</span> &nbsp; <span class="meta_categories"><a href="http://failha.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87" rel="category tag">سوالات استخدامی روزهای اخیر</a></span> &nbsp; <span class="meta_comments"><a href="http://failha.com/393-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87/25112#respond">بدون نظر</a></span> </div> <div class="entry clearfix"> 393-نمونه سوالات نگهداری خطوط رشته های مهندسی راه اهن40سوال+پاسخ نامه &nbsp; &nbsp; &nbsp; جهت دانلود سایر نمونه سوالات بر اساس رشته و درس کلیک کنید &nbsp; </div> <div class="readmore"> <a href="http://failha.com/393-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%da%af%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b7-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87/25112" title="۳۹۳-نمونه سوالات نگهداری خطوط رشته های مهندسی راه اهن۴۰ سوال + پاسخنامه">ادامه مطلب ...</a> </div> </div> <div class="post clearfix post-25107 type-post status-publish format-standard hentry category-1 tag-------11--" id="post-25107"> <h2 class="title"><a href="http://failha.com/392-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%af%d9%8811-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%be/25107" title=" ۳۹۲-نمونه سوالات رو سازی راه اهن دو۱۱ سوال + پاسخنامه" rel="bookmark">۳۹۲-نمونه سوالات رو سازی راه اهن دو۱۱ سوال + پاسخنامه</a></h2> <div class="postmeta-primary"> <span class="meta_date">یکشنبه , ۷ مرداد , ۱۳۹۷</span> &nbsp; <span class="meta_categories"><a href="http://failha.com/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%87" rel="category tag">سوالات استخدامی روزهای اخیر</a></span> &nbsp; <span class="meta_comments"><a href="http://failha.com/392-%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%86-%d8%af%d9%8811-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84-%d9%be/25107#respond">بدون نظر</a></span> </div> <div class="entry clearfix"> 392-نمونه سوالات رو سازی راه اهن دو11 سوال + پاسخنامه &nbsp; &nbsp; &nbsp; جهت دانلود سایر نمونه سوالات بر اساس رشته و درس کلیک کنید </div></div>